Якість освіти

Професор Наталія Михайлівна Міщенюк

Ім'я, посада: Наталія Михайлівна Міщенюк, професор кафедри психології та соціальної роботи.

Найменування закладу, який закінчив викладач: Повна вища освіта. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Міжрегіональнії Академії управління персоналом,, 2000 р., спеціальність: психологія, кваліфікація магістра психології. 

Науковий ступінь: Доктор психологічних наук, спеціальність – соціальна психологія – 2013 р.

Вчене звання: Професор кафедри психології та педагогіки – 2014 р.

Підвищення кваліфікації: Вища школа соціально-економічна (Пшеворськ, Польща) Certificate № IFC-WSSG: WK/WSSY/2018-19 25.11.2017

Участь у міжнародному науковому проекті

Участь у міжнародному психологічному проекті «Псікон -12» та «Псікон -13».

Наявність виданих навчально-методичних посібників

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “ Соціальна психологія” (для бакалаврів).

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни " Етнопсихологія"(для бакалаврів).

Конспект лекцій з курсу Конфліктологія .

Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1. Міщенюк Н.М. Особливості становлення етнічної ідентифікації у підлітків – представників нацменшин в Україні // Друга міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми». Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України – Київ, 2007.

2. Міщенюк Н.М. Соціально-психологічні проблеми дослідження етнічної ідентичності.// Міжнародна науково-практична конференція: «Проблеми емпіричних досліджень у психології» (до 150-річчя з дня народження Альфреда Біне). Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології - Київ, 2007.

3. Міщенюк Н.М. Дослідження параметрів ідентичності в підлітковому та юнацькому віці // X Міжнародна конференція молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень» - Київ, 2008.

8. Міщенюк Н.М. Формування етнічної ідентичності як складової частини соціальної ідентичності особистості // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т. X, част. 5. – К., 2008. –с.384-392.

9. Міщенюк Н.М. Дослідження параметрів етнічної ідентичності в підлітковому та юнацькому віці // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т.IX , част.3 . – К., 2008. - с.148-156.

10. Міщенюк Н.М. Сутність та роль культурної та етнічної ідентичності в процесі міжкультурної комунікації// Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т. XI , част.2 . – К., 2009. - с.296-303.

11. Міщенюк Н.М. Проблема формування «Я-концепції» та самооцінки в підлітковому та юнацькому віці // Збірник наукових праць Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського.- Миколаїв, 2010.

Організація студентської громадської (волонтерської) діяльності

Благодійна організація «Парасолька».

Громадська організація «Вибір».

Благодійна організація «Дорога життя»

Член журі Ужгородської філії Малої Академії наук з секції: «Педагогіка», «Психологія».

 

Інформація про наукову діяльність:

1.Міщенюк Н.М. Проблеми впровадження особистісно-орієнтованих технологій навчання в навчальних закладах Міжнародна науково-практична конференція «Україна на шляху до розбудови національної держави:історична спадщина, суспільно – політична реальність та соціокультурна перспектива»// Науковий вісник Карпатського університету ім. Августина Волошина,Ужгород, 2012.

2. Міщенюк Н.М. Мотиваційні особливості професійного становлення студентів. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми утвердження та перспективи розвитку української державності, нації та духовності: історія та сучасність», м.Ужгород 14-15 листопад 2013р. // Науковий вісник Карпатського університету ім. Августина Волошина, Ужгород, 2013.

3. Міщенюк Н.М. Емоційний інтелект як інструмент успішної діяльності викладача і студента. Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та сучасність українського цивілізаційного простору: проблеми духовної, державної, національної єдності» м. Ужгород, 6–7 листопада 2014 // Науковий вісник Карпатського університету ім. Августина Волошина, Ужгород, 2014.

4.Міщенюк Н.М. Метод кейс-стаді як сучасна технологія професійно-орієнтованого навчання. Міжнародна науково-практична конференція «Історичні та духовні чинники консолідації української держави, нації та суспільства» м. Ужгород, 05-06 листопада, 2015.

5. Міщенюк Н.М. Особливості впровадження інклюзивної освіти в навчально-виховний процес: психологічний аспект. Х Міжнародна науково-практична конференція «Утвердження українського цивілізаційного простору: духовно-історичні передумови, сучасні тенденції та перспективи розвитку»м. Ужгород, 03–04 листопада 2016 року // Науковий вісник Карпатського університету ім. Августина Волошина, Ужгород, 2016.

 

Останнє оновлення: Середа, 03 жовтня 2018, 14:08

Професор Олена Миколаївна Ярема

yarema

Прізвище ім'я по батькові: Олена Миколаївна Ярема.

Посада: Професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи.

Найменування закладу, який закінчив викладач: Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені В.С.Стефаника, 1992., спеціальність: музика і співи, кваліфікація: вчитель музики і співів; Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2005., спеціальність: психологія, кваліфікація магістр психології.

Науковий ступінь: Доктор психологічних наук, спеціальність загальна психологія, історія психології – 2013 р.

Вчене звання: Професор кафедри психології та педагогіки – 2014 р.

Підвищення кваліфікації: Вища школа соціально –економічна (Пшеворськ, Польща) Certificate № IFC-WSSG: WK/WSSY/2018-24. 25.11.2017

 

Наукове керівництво (консультування) здобувача

Керівництво дисертацією доктора філософії в галузі психології Сивній Н.Ф. 

Участь у міжнародному науковому проекті

Участь у міжнародному психологічному проекті «Псікон -12» та «Псікон -13».

Участь у навчальному міжнародному проекті «Методи діагностики та оцінювання стану здорпов’я: ICF»/ Швейцарська Федерація м. Базель 2013 р. 

Наявність виданих навчально-методичних посібників

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Організація діяльності психологічних служб” (для бакалаврів).

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Юридична психоло¬гія"(для бакалаврів).

Конспект лекцій з курсу Загальна психологія. 

Організація студентської громадської (волонтерської) діяльності

Медико-соціальний реабілітаційний центр «Дорога життя».

Міське товариство інвалідів праці та дитинства «Оптиміст».

Закарпатський регіональний центр соціально-трудової реабілітації та професійної орієнтації «Вибір».

Родинний будинок «Нова сім’я»

 

Інформація про наукову діяльність

1. Ярема О.М. Робота психологічної служби на підприємствах та організації/Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна на шляху до розбудови національної держави:історична спадщина, суспільно – політична реальність та соціокультурна перспектива» (м.Ужгород, 7-9 листопада 2012 року).

2. Ярема О.М. Дослідження психологічного змісту міфологеми «доля» в традиційній картині світу людини/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми утвердження та перспективи розвитку української державності, нації та духовності: історія та сучасність»: 14-15 листопада 2013 р., УУБА-КаУ, м.Ужгород, Україна.

3. Ярема О.М. Психологічні аспекти духовності як чинник формування цінностей особистості студента/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.(Ужгород, 06-07 листопада, 2014 р.

4. Ярема О.М. Психологія взаємин у студентському колективі/Матеріали Міжнародна науково-практична конференція «Історичні та духовні чинники консолідації української держави, нації та суспільства» (м. Ужгород, 05-06 листопада, 2015 р.).

5. Психологічний аспект проблеми формування духовності практичного психолога/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Утвердження українського цивілізаційного простору: духовно – історичні передумови, сучасні тенденції та перспективи розвитку» (м. Ужгород, 03-04 листопада, 2016 р.

6. Ярема О.М./Вплив системи ціннісних орієнтацій на розвиток самопізнання педагогів/ Матеріали XI Міжнародної науково –практичної конференції «Консолідація української держави, нації та церкви: зовнішні та внутрішні чинники» (м. Ужгород, 16-17 листопада, 2017 р.

 

 

Останнє оновлення: Вівторок, 06 листопада 2018, 07:52

Доцент Світлана Іванівна Хоркава

chorkava

Прізвище ім'я по батькові: Світлана Іванівна Хоркава.

Посада: Доцент кафедри психології та соціальної роботи.

Найменування закладу, який закінчив викладач: Львівський національний університет імені Івана Франка 2004 р. Спеціальність: психологія. Кваліфікація:психолог дослідник, викладач.

Науковий ступінь: Доктор філософії в галузі психології, спеціальність – медична психологія. 2011 р.

Вчене звання: Доцент кафедри психології та педагогіки – 2013 р.

Підвищення кваліфікації: Вища школа соціально –економічна (Пшеворськ, Польща) Certificate № IFC-WSSG: WK/WSSY/2018-23.

 

 

 

Участь у міжнародному науковому проекті

Участь у міжнародному психологічному проекті «Псікон -12» та «Псікон -13».

Наявність виданих навчально-методичних посібників

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Вікова психологія» (для бакалаврів).

Конспект лекцій з курсу Дефектологія.

Організація студентської громадської (волонтерської) діяльності

Благодійна організація «Парасолька».

Благодійна організація «Дорога життя».

Громадська організація «Вибір».

УМТ «Червоний Хрест».

 

Інформація про наукову діяльність:

1. Хоркава С.І. Концепція розвитку психологічної служби в системі освіти України/Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна на шляху до розбудови національної держави:історична спадщина, суспільно – політичнареальність та соціокультурна перспектива» (м.Ужгород, 7-9 листопада 2012 року).

2.Хоркава С. І. Особливості формування інноваційної культури педагога/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми утвердження та перспективи розвитку української державності, нації та духовності: історія та сучасність»: 14-15 листопада 2013 р., УУБА-КаУ, м.Ужгород, Україна.

3.Хоркава С.І Поняття деінституціалізації, зміст та шляхи впровадження/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.(Ужгород, 06-07 листопада, 2014 р.

4.Хоркава С.І. Реалії та перспективи євроінтеграційного розвитку психологів України /Матеріали Міжнародна науково-практичноїконференції «Реалії та перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної освіти України» (м. Ужгород, 29-30 жовтня, 2015 р.

5.Хоркава С.І.Психологічний аналіз інноваційного потенціалу особистості/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Утвердження українського цивілізаційного простору: духовно – історичні передумови, сучасні тенденції та перспективи розвитку» (м. Ужгород, 03-04 листопада, 2016 р.

6.ХоркаваС.І. Психолого- педагогічні аспекти розвитку й формування особистості людей з особливими потребами/ Матеріали XI Міжнародної науково –практичної конференції «Консолідація української держави, нації та церкви: зовнішні та внутрішні чинники» (м. Ужгород, 16-17 листопада, 2017 р.

 

Останнє оновлення: Вівторок, 06 листопада 2018, 07:52

Професор Роман Михайлович Шевчук

Прізвище ім'я по батькові: Роман Михайлович Шевчук.

Посада: Професор кафедри психології та соціальної роботи.

Найменування закладу, який закінчив викладач:

Кам’янець-Подільський аграрний університет 1985 р., спеціальність: ветеринарна медицина;

Українського ордена Червоного Прапора сільськогосподарська академія 1992 р., спеціальність: ветеринарія, кваліфікація: ветеринарний лікар-педагог;

Львівський регіональний інститут державного управління при Президентові України 2006 р., спеціальність: Державне управління, кваліфікація: магістр державного управління

Науковий ступінь: Кандидат біологічних наук зі спеціальності 03.00.07 Мікробіологія. 1966 р.

Вчене звання: Професор кафедри психології та педагогіки. 2014 р.

Підвищення кваліфікації: ІМО КаУ «Методика та методологія викладання психологічних дисциплін». 17.12.2017 р.

Наявність виданих навчально-методичних посібників

1. Навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни «Основи психогенетики» 2017 рік.75с.

2. Навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни «Основи антропогенезу» 2017 рік.83с.

3. Навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни «Соціальна робота» 2014 рік 73с.

Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1. Шевчук Р.М. Мінливість антагоністичних властивостей Str.lactis під впливом ультрафіолетових променів і деяких мутагенних речовин.//Мікробіологічний журнал.,2013.Т.24, в. 3 .,ст.37-43.

2. Шевчук Р.М. Видовий склад антагоністичних штамів молочнокислих бактерій шлунково-кишкового тракту людини.//Мікробіологічний журнал.,2014. Т.27.в.6. ст. 13-18.

3. Шевчук Р.М. Особливості інтерактивної діяльності мозку вищих хребетних тварин.// Фізіологічний журнал., 2015.т.36№8.С.89-92.

4. Шевчук Р.М. Мотиваційно- емоційні аспекти поведінки людини.// Журнал вища нервова діяльність людини .,2016.т.31. вип.5.С.54-58.

5. Шевчук Р.М.,Онуфрієв В.П. Індивідуально набуті форми діяльності у безхребетних тварин.// Фізіологічний журнал. 2017.т.24.вип. 3. С. 17-19.

 

Інформація про наукову діяльність:

1. Шевчук Р.М. «Психологічна служба як механізм оптимізації діяльності державних службовців у структурі органів виконавчої влади». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Ужгород, 07-09 листопада 2012 року м.Ужгород.).

2. Шевчук Р.М. «Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії між керівником та підлеглими на державній службі». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми утвердження та перспективи розвитку української державності,нації та духовності:історія та сучасність» (м.Ужгород, 14-15 листопада 2013 року м.Ужгород.).

3. Шевчук Р.М. «Підвищення ролі працівника соціальної сфери в попередженні власного професійного «вигорання». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Традиції та сучасність українського цивілізаційного простору:проблеми духовної,державної,національної єдності» (м.Ужгород, 06-07 листопада 2014 року м.Ужгород.).

4. Шевчук Р.М. «Психолого-акмеологічна служба та її роль у підвищенні професійного рівня державних службовців». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Історичні та духовні чинники консолідації української держави,нації та суспільства» (м.Ужгород, 05-06 листопада 2015 року м.Ужгород.).

5. 5. Шевчук Р.М. Мотиваційно- емоційні аспекти поведінки людини.// Журнал вища нервова діяльність людини .,2016.т.31. вип.5.С.54-58.

6. Шевчук Р.М. «Психологічні передумови успішної адаптації першокурсників до навчання у приватних вищих навчальних закладах» .Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Ужгород, 16-18 листопада 2016 року м.Ужгород.).

7. Шевчук Р.М. «Від студентської аудиторії до управлінського кабінету (досвід залучення молоді до державної служби у Закарпатській області» .Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Консолідація української держави,нації та церкви: зовнішні та внутрішні чинники».(м.Ужгород, 16-17 листопада 2017 року м.Ужгород.) 

Останнє оновлення: Вівторок, 06 листопада 2018, 07:51

Доцент Наталія Федорівна Сивній

syvniy

Прізвище ім'я по батькові: Наталія Федорівна Сивній.

Посада: Доцент кафедри психології та соціальної роботи.

Найменування закладу, який закінчив викладач: Карпатський університет імені Августина Волошина, 2010 р. Спеціальність: психологія., Кваліфікація: психолог, викладач вищого навчального закладу.

Науковий ступінь: Доктор філософії в галузі психології, спеціальність – загальна психологія, історія психології. 2014 р.

Вчене звання: Доцент кафедри психології та педагогіки – 2014 р.

Підвищення кваліфікації: Вища школа соціально –економічна (Пшеворськ, Польща) Certificate № IFC-WSSG: WK/WSSY/2018-24. 25.11.2017

 

 

 

Участь у міжнародному науковому проекті

Участь у міжнародному психологічному проекті «Псікон -12» та «Псікон -13».

Участь у навчальному міжнародному проекті «Методи діагностики та оцінювання стану здорпов’я: ICF»/ Швейцарська Федерація м. Базель 2013 р.

Наявність виданих навчально-методичних посібників

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Психодіагностика» (для бакалаврів).

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи психотерапії» (для бакалаврів).

Конспект лекцій з курсу «Психологічне консультування».

Організація студентської громадської (волонтерської) діяльності

Медико-соціальний реабілітаційний центр «Дорога життя».

Міське товариство інвалідів праці та дитинства «Оптиміст».

Закарпатський регіональний центр соціально-трудової реабілітації та професійної орієнтації «Вибір».

Родинний будинок «Нова сім’я».

 

Інформація про наукову діяльність:

1. Сивній Н М. Особливості відображення майбутніми психологами професійної діяльності в умовах розвитку вітчизняної психології/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми утвердження та перспективи розвитку української державності, нації та духовності: історія та сучасність»: 14-15 листопада 2013 р., УУБА-КаУ, м.Ужгород, Україна.

2. Сивній Н М. Євроінтеграційні процеси та інноваційні технології у розвитку вітчизняної вищої освіти та психолого-педагогічної професійної діяльності/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.(Ужгород, 06-07 листопада, 2014 р.

3. Сивній Н М. Тенденції розвитку сучасної професійної психологічної освіти /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція «Історичні та духовні чинники консолідації української держави, нації та суспільства» (м. Ужгород, 05-06 листопада, 2015 р.

4. Сивній Н М. Формування здорового способу життя за допомогою засобів освіти/ Утвердження українського цивілізаційного простору: духовно – історичні передумови, сучасні тенденції та перспективи розвитку/. (м. Ужгород, 03-04 листопада, 2016 р.

5. Сивній Н М. Профілактика та корекція емоційного вигорання у практичних психологів/ Матеріали XI Міжнародної науково –практичної конференції «Консолідація української держави, нації та церкви: зовнішні та внутрішні чинники» (м. Ужгород, 16-17 листопада, 2017 р.

 

Останнє оновлення: Вівторок, 06 листопада 2018, 07:50

Професор Лариса Миколаївна Лугош

lugosch

Прізвище ім'я по батькові: Лариса Миколаївна Лугош.

Посада: Професор, завідувачкафедри управління, фінансів та інформаційних технологій.

Найменування закладу, який закінчив викладач:

Ужгородський Державний університет за спеціальністю «Бухгалтерський облік та економічний аналіз господарської діяльності». 1988 р.

Карпатський університет імені Августина Волошина за спеціальністю психологія. 2009 р.

Науковий ступінь: Доктор економічних наук, спеціальність – гроші, фінанси і кредит. 2012 р.

Вчене звання: Професор кафедри фінансів та економіки – 2014 р.

Підвищення кваліфікації:

Львівський національний університет імені Івана Франка. 23.02.2009 р.

Стажування НАН України «фінансів та економіки», магістр фінансів ПВНВ «Європейський університет» 28 лютого 2011р. – 22 квітня 2011 р.

Вища школа соціально-економічна (Пшеворськ,Польща), Certificate № IFC-WSSG: WK/WSSY/2018-20.

 

Інформація про наукову діяльність:

1.Економічні відносини та роль фінансів в Україні у трансформаційних умовах/Л.М.Лугош //- Україна – Цивілізація. 2014.-Т.1- Україна на шляху до розбудови національної держави: історична спадщина, суспільно – політична реальність та соціокультурна перспектива. ст.325-328.

2.Інвестиційна привабливість Закарпатського регіону : нові реалії та можливості/Л.М.Лугош //- Україна – Цивілізація. 2016.-Т.5-Утвердження українського цивілізаційного простору : духовно-історичні передумови , сучасні тенденції та перспективи розвитку. ст.205-211.

3.Ефективне використання інструментів маркетингу неприбутковими організаціями/Л.М.Лугош //- Україна – Цивілізація. 2017. – Т.6 –Консолідація української держави , нації та церкви: зовнішні та внутрішні чинники. ст.215-220.

 

Останнє оновлення: Вівторок, 06 листопада 2018, 07:49

Професор Роман Ілліч Молдавчук

moldavchuk

Прізвище ім'я по батькові: Роман Ілліч Молдавчук.

Посада: Професор кафедри управління, фінансів та інформаційних технологій.

Найменування закладу, який закінчив викладач: Мукачівський технологічний інститут, спеціальність – менеджмент організацій, кваліфікація – економіст-менеджер. 2001 р.

Науковий ступінь: Доктор економічних наук, спеціальність – гроші, фінанси і кредит. 2012 р.

Вчене звання: Професор кафедри фінансів та економіки. 2014 р.

Підвищення кваліфікації: Науково-дослідний інститут економічного розвитку за напрямом «Актуальні проблеми макроекономічного регулювання, державної економічної політики та транскордонного співробітництва. Новітні технології викладання економічних дисциплін. Організація наукової роботи студентів. Імплементація Закону України «Про вищу освіту» від 09.11.2015р.

 

Інформація про наукову діяльність:

1. Новітні технології корпоративного менеджменту в умовах_сучасних соціально-економічних трансформацій[колективна монографія]/за зег.ред. д.е.н. Захаріна С.В.-К.:Вид.центр КНЛУ,2014.-330с.

2. Ретроспективний аналіз та сучасний стан розвитку транскордонних економічних відносин// Україна на шляху до розбудови національної держави: матеріали МНК, Ужгород 7-9.11 2012.

3. Економічна безпека України в контексті глобалізаційних процесів:Матеріали 2-ої всеукраїнської науково-практичної конференції,15-16 березня 2013року.-МГУ, 2013.

4. The role of cross-border cooperation in Ukraine-EU countries neighsboarhound policy»Современные проблемы социально-экономического развития итрансформации» Кутаиси. Грузия.2013.

5. Перспективи розвитку релігійного туризму в Україні// Традиції та сучасність українського цивілізаційного простору: матеріали МНК -Ужгород. - 2014.

6. Молдачук Р.І. та ін.Інвестиційна діяльність в моделях економічної поведінки.-Moderniveda.-Praha.-Ceska Repyublika-№2-2016.

7. Китайсько-українське співробітництво в рамках концепції «Один пояс-Один шлях»[матеріали Міжнародної науково-практичної конференції]. – КНР, Тяньцзинь, 2016.

8. Кластер як економічна основа транскордонного співробітництва. - Матеріали XІ Міжнародної науково – практичної конференції «Консалізація української держави, нації та церкви : зовнішні та внутрішні чинники», (Ужгород, 16-17 листопада 2017р.).

 

Останнє оновлення: Вівторок, 06 листопада 2018, 07:49

Доцент Ольга Михайлівна Мадяр

madyar

Прізвище ім'я по батькові: Ольга Михайлівна Мадяр.

Посада: Доцент кафедри управління, фінансів та інформаційних технологій.

Найменування закладу, який закінчив викладач: Ужгородський національний університет, спеціальність - облік і аудит, кваліфікація –магістр з обліку і аудиту2011 р.

Науковий ступінь: Доктор філософії в галузі економіки, спеціальність – гроші, фінанси і кредит. 2014 р.

Вчене звання: Доцент кафедри фінансів та економіки. 2014 р.

Підвищення кваліфікації: Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 031015 від 15 грудня 2017 р.

 

Інформація про наукову діяльність:

1. Соціальний захист від безробіття як пріоритетний напрям розвитку державної соціальної допомоги // Україна на шляху до розбудови національної держави: матеріали МНК, Ужгород 7-9 листопада 2012.
2. Формування доходів місцевих фінансів у умовах стабілізації економіки // Проблеми утвердження та перспективи розвитку української державності,нації та духовності: матеріали МНК, Ужгород 14-15 листопада, 2013.
3. Мадяр О.М. Аналіз перспектив розвитку туристичної галузі в Україні// Традиції та сучасність українського цивілізаційного простору: матеріали МНК, Ужгород 06-07 листопада 2014.
4. Пенсійна реформа в Україні: основні ризики й недоліки урядового законопроекту // Історичні та духовні чинники консолідації української держави,нації та суспільства: матеріали МНК, Ужгород 05-06 листопада 2015.
4. Підприємництво – важливий фактор формування ринкової економіки// Інвестиційно-іноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах: МНК,Ужгород-Мукачево 24-25 квітня 2015.
5. Чи переживуть пересічні українці фінанасово-економічну кризу та політичне навантаження в державі // Утвердження українського цивілізаційного простору: матеріали МНК, Ужгород 03-04 листопада 2016.
6. Комплексні зміни в системі пенсійного забезпечення: що отримають українці в результаті пенсійної реформи. - Матеріали XІ Міжнародної науково – практичної конференції «Консалізація української держави, нації та церкви: зовнішні та внутрішні чинники», (Ужгород, 16-17 листопада 2017р.).

 

Останнє оновлення: Вівторок, 06 листопада 2018, 07:48

Старший викладач Тетяна Юріївна Горват

Прізвище ім'я по батькові: Тетяна Юріївна Горват.

Посада: Старший викладач кафедри управління, фінансів та інформаційних технологій.

Найменування закладу, який закінчив викладач:

Ужгородський національний університет, факультет романо-германської філології (спеціальність – викладач англійської мови та зарубіжної літератури, спеціаліст). 2004 р.
Ужгородський національний університет, спеціальність – фінанси, кваліфікація – магістр з фінансів. 2007 р.

Вчене звання: старший викладач

Підвищення кваліфікації: ІМО Карпатського університету імені Августина Волошина «Методика та методологія викладання економічних дисциплін» від 17.12.2017 р.

 

Інформація про наукову діяльність:

1. Теоретичні засади формування та використання фінансових ресурсів державного пенсійного страхування// Традиції та сучасність українського цивілізаційного простору: матеріали МНК, Ужгород 06-07 листопада 2014.

2. Основні аспекти підтримки конкурентоспроможності вітчизняної економіки у контексті світових тенденцій глобалізації // Історичні та духовні чинники консолідації української держави,нації та суспільства: матеріали МНК, Ужгород 05-06 листопада 2015.

3. Неплатоспроможні банки України: причини їхнього дефолту/ Утвердження українського цивілізаційного простору: матеріали МНК, Ужгород 03-04 листопада 2016.

4. Концепція попиту ринку: визначення меж, аналіз ринкового середовища та якісного складу. - Матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Консалізація української держави, нації та церкви: зовнішні та внутрішні чинники», ( Ужгород, 16-17 листопада 2017р.).

 

Останнє оновлення: Вівторок, 06 листопада 2018, 07:47

Доцент Василина Василівна Польовська

Прізвище ім'я по батькові: Василина Василівна Польовська.

Посада: Доцент кафедри управління, фінансів та інформаційних технологій.

Найменування закладу, який закінчив викладач: Ужгородський національний університет, спеціальність – фінанси і кредит, кваліфікація – магістр з фінансів і кредиту. 2012 р.

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук,спеціальність 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка..

Вчене звання: Доцент кафедри фінансів та економіки.

Підвищення кваліфікації: ІМО Карпатського університету імені Августина Волошина «Методика та методологія викладання економічних дисциплін» від 17.12.2017 р.

 

Інформація про наукову діяльність:

1. Інституційне забезпечення розвитку депресивних територій гірської місцевості// Науковий вісник УжНУ. (Серія "Економіка") – 2016. – Вип. 1(47). Т. 2. – С. 191–195.
2. Європейський досвід регулювання розвитку гірських територій//Науковий вісник УжНУ (Серія „Міжнародні відносини та світове господарство"). Вип. 7. Ч. 1. – 2016. – С. 74-78.
3. Законодавчо-нормативна складова розвитку гірських територій// Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / Черніг. нац.технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – № 1 (5). – с. 177-182.
4. Регулювання розвитку гірських територій: зарубіжний досвід//Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи: матеріали МНК, Ужгород, 15-16 квітня 2016 року.
5. Методичні підходи до дослідження розвитку територій гірської місцевості// Утвердження українського цивілізаційного простору: матеріали МНК, Ужгород, 03-04 листопада 2016.

 

Останнє оновлення: Вівторок, 06 листопада 2018, 07:46

dist osv UPD3

  kau adv 2020

uzgek adv 2020

Періодика pq main

Публікації

  • 1
  • 2
  • 3
Учені підрахували кількість планет, на яких може існувати життя в нашій галактиці

Учені підрахували кількість планет, на яких може існувати життя в нашій галактиці

27 травня 2020

Найближча до Землі планета, на якій є життя, вірогідно, розташована за 70 трильйонів миль від нашої планети.

Предстоятель ПЦУ відзначив День ангела благодійністю

Предстоятель ПЦУ відзначив День ангела благодійністю

27 травня 2020

Предстоятель ПЦУ передав медичне обладнання для Київської міської дитячої клінічної лікарні №1.

Творець першої у світі конституції — гетьман Пилип Орлик

Творець першої у світі конституції — гетьман Пилип Орлик

25 травня 2020

Історія народження першої в світі держави з демократичною формою правління і її конституції почалася на Запоро...

Смерть великого князя Ольгерда

Смерть великого князя Ольгерда

25 травня 2020

24 травня 1377 року у віці близько 80 років, імовірно, у Вільно, помер великий князь литовський Ольгерд Г...

Бібліотекар спалив 500 тис. стародруків і рукописів

Бібліотекар спалив 500 тис. стародруків і рукописів

25 травня 2020

24 травня 1964 року співробітник Київської публічної бібліотеки Академії наук УРСР Віктор Погружальс...

Східна Слобожанщина – землі анексовані московськими більшовиками

Східна Слобожанщина – землі анексовані московськими більшовиками

25 травня 2020

Східна Слобожанщина – яскравий приклад того, як окуповані Москвою українські землі протягом кількох десятиліть...

12 фактів про українську вишиванку, яких ви не знали

12 фактів про українську вишиванку, яких ви не знали

21 травня 2020

Цікаві факти про вишиванку: чому український національний одяг полюбився цілому світу.

ОУН, УПА та Антибільшовицький блок народів: українські націоналісти співпрацювали з різними народами

ОУН, УПА та Антибільшовицький блок народів: українські націоналісти співпрацювали з різними народами

18 травня 2020

100 років із дня народження Слави Стецько (1920 –2003) пройшли в Україні майже непомітно. І це не дивує, ...

Дослідники кажуть про мільйони жертв комуністичних репресій в Україні від 1919 по 1991 рік

Дослідники кажуть про мільйони жертв комуністичних репресій в Україні від 1919 по 1991 рік

18 травня 2020

Комуністи прийшли до влади внаслідок насильницьких дій і утримували владу за допомогою тотальни...

Опубліковано документи КДБ про терор 1937-38 років в Україні

Опубліковано документи КДБ про терор 1937-38 років в Україні

18 травня 2020

Жертвами терору 1937-38 років у СРСР стали понад 260 тисяч українців. Сьогодні документи з архівів КДБ про мас...

Ціна великодержавності – негативні наслідки царювання Єкатерини ІІ

Ціна великодержавності – негативні наслідки царювання Єкатерини ІІ

17 травня 2020

Ціна великодержавності – негативні наслідки царювання Єкатерини ІІ.

Структура і етапи гібридної війни: деморалізація, дестабілізація, захоплення влади, зачистка – розповідає Юрій Бєзмєнов

Структура і етапи гібридної війни: деморалізація, дестабілізація, захоплення влади, зачистка – розповідає Юрій Бєзмєнов

16 травня 2020

ЕД ГРІФФІН: Добре, ви вже говорили про «ідеологічну підривну діяльність» – я боюся, що деякі американці не роз...