bannerkau13

Проректори

tokar

shumko

dyb

lugosh

semyon

Останнє оновлення: П'ятниця, 03 липня 2020, 13:54

Студентська рада

ponzel studradaupd2

dovbysh studrada4

naidenko studrada

Студентська рада – це головний орган студентського самоврядування в Карпатському університеті імені Августина Волошина. Основним завданням СтудРади є створення проектів для активної участі всіх студентів у повсякденному житті університету, його вдосконалення та урізноманітнення. При організації заходів та плануванні подій ми завжди дбаємо про те щоб нашим студентам було цікаво, що дозволяє нам краще та результативніше організовувати заходи, які сприяють навчальній, культурно-освітній, науковій та творчій діяльності, працевлаштуванню студентів та багато-чому іншому.

 

Документи:

Положення про Студенську раду Карпатського університету імені Августина Волошина

Положення про Наукове товариство студентів Карпатського університету імені Августина Волошина

Проєкт Кодексу доброчесності студенства Карпатського університету імені Августина Волошина

 

studlifebannerpsd

 (клацніть для переходу)

Останнє оновлення: Четвер, 27 лютого 2020, 10:37

Директор коледжу

dyb

Останнє оновлення: П'ятниця, 03 липня 2020, 13:56

Декан

bogash

Останнє оновлення: Вівторок, 03 березня 2020, 16:02

План роботи Вченої ради Карпатського університету імені Августина Волошина на 2015–2016 навчальний рік

з/п

Плановість проведення

чергових засідань Вченої ради

 

Перелік основних питань, що виносяться

на розгляд Вченої ради

Відповідальні за підготовку питання

1.

Серпень 2015 р.

Про завдання колективів структурних підрозділів університету щодо вдосконалення якості підготовки фахівців, розвитку вузівської науки.

 

Ректор

Затвердження Плану роботи Вченої ради університету на 2015/2016 н.р.

 

Проректори, учений секретар

Про стан підготовки та затвердження плану роботи університету на 2015/2016 н.р.

 

Проректори, декани

Звіт голови приймальної комісії про результати прийому студентів до університету в 2015 р.

 

Голова приймальної комісії

Розгляд інших поточних питань

 

Учений секретар

2.

Вересень 2015 р.

Про розвиток міжнародних контактів та поглиблення міжнародного співробітництва університету.

 

Проректор з міжнародних питань

Про хід акредитації та ліцензування напрямів і спеціальностей в університеті.

 

Декани, начальник навчальної частини

Розгляд інших поточних питань.

 

Учений секретар

3.

Жовтень 2015 р.

Про затвердження пакету документів до підсумкової державної атестації студентів за визначеними напрямами та спеціальностями.

 

Декани, завідувачі кафедр

Про стан підготовки і видання наукових та навчально-методичних праць науково-педагогічних працівників університету.

 

Проректор з наукової та методичної роботи

Про хід підготовки до ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Історичні та духовні чинники консолідації української держави, нації та суспільства» (05–06 листопада 2015 року).

 

Проректор з наукової та методичної роботи

Розгляд інших поточних питань.

 

Учений секретар

4.

Листопад 2015 р.

Звіт з проведення ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Історичні та духовні чинники консолідації української держави, нації та суспільства» (05–06 листопада 2015 року).

 

Проректор з наукової та методичної роботи

Про співпрацю університету з органами студентського самоврядування у контексті Закону «Про вищу освіту».

 

Проректор з навчальної роботи, віце-ректор,

Розгляд інших поточних питань.

 

Учений секретар

5.

Грудень 2015 р.

Про результати навчальної та виховної роботи університету за перший семестр 2015/2016 н.р.

 

Проректор з навчальної роботи, віце-ректор

Про результати наукової роботи університету за 2015 р. та завдання на 2016 р.

 

Проректор з наукової та методичної роботи

6.

Січень 2016 р.

Про підсумки фінансово-економічної діяльності університету в 2015 р. і ухвалення фінансового плану університету на 2016 р.

 

Головний бухгалтер

Про затвердження плану науково-дослідної роботи університету на 2016 р.

 

Проректор з наукової та методичної роботи

Розгляд інших поточних питань.

 

Учений секретар

7.

Лютий 2016 р.

Розгляд і затвердження навчально-методичних матеріалів та інших подань структурних підрозділів університету.

 

Проректор з наукової та методичної роботи

Про організацію виховної роботи зі студентами та роботу органів студентського самоврядування університету.

 

Проректор з навчальної роботи, віце-ректор

Розгляд інших поточних питань.

 

Учений секретар

8.

Березень 2016 р.

Про наукову діяльність та перспективи розвитку Науково-дослідного інституту філософії, богослов’я та аналітики.

 

Директор НДІ філософії, богослов’я та аналітики

Про затвердження пакетів документів до підсумкової державної атестації студентів денної та заочної форм навчання за визначеними напрямами та спеціальностями.

 

Декани, завідувачі кафедр

Розгляд інших поточних питань.

 

Учений секретар

9.

Квітень 2016 р.

Про підготовку науково-педагогічних кадрів в університеті.

 

Проректор з наукової та методичної роботи

Про профорієнтаційну та інформаційну діяльність університету.

 

Віце-ректор, проректор з навчальної роботи

Розгляд інших поточних питань.

 

Учений секретар

10.

Травень 2016 р.

Затвердження підсумків роботи Державних екзаменаційних комісій.

 

Проректор з навчальної роботи, декани

Про організацію вступної кампанії у 2016 р.

Голова приймальної комісії

 

Розгляд інших поточних питань.

 

Учений секретар

11.

Червень 2016 р.

Про підсумки навчальної, наукової та виховної роботи університету за другий семестр 2015/2016 н.р.

 

Ректор, віце-ректор, проректори

Про завдання щодо якісної підготовки до нового навчального року.

 

Ректор

Розгляд інших поточних питань.

Учений секретар

Розглядаються щомісячно (за поданням структурних підрозділів університету): поточні питання.

Розглядаються періодично:

Виконання рішень Вченої ради; атестаційні справи здобувачів вчених звань професора, доцента та старшого наукового співробітника; конкурсні справи.

Учений секретарЄ.І. Гайданка

Останнє оновлення: Четвер, 03 грудня 2015, 12:54

Положення про Вчену раду Карпатського університету імені Августина Волошина

1. Загальні положення.

1.1. Положення про Вчену раду Карпатського університету імені Августина Волошина розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року №1556-VII.
1.2. Положення визначає основні завдання, функції, принципи формування та управління Вченої ради Карпатського університету імені Августина Волошина (далі – Університет), а також взаємовідносини з іншими структурними підрозділами Університету.
1.3. Вчена рада є колегіальним органом управління Університету, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом Ректора Університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету.
1.4. Організаційне, документальне та інформаційне забезпечення діяльності Вченої ради Університету здійснює ректорат.

2. Компетенція Вченої ради Університету.
2.1. Вчена рада Університету:
1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу;
2) ухвалює рішення про скликання Загальних зборів, затверджує порядок обрання делегатів Загальних зборів, норму представництва та порядок денний;
3) розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування – Загальним зборам Університету − проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
4) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
5) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
6) ухвалює за поданням Ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
7) затверджує положення про факультет, навчально-науковий інститут, коледж, Наукову бібліотеку;
8) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів факультетів, завідувачів кафедр, професорів, директора інституту, директора бібліотеки;
9) подає пропозиції Ректору щодо призначення та звільнення з посад проректорів;
10) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
11) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
12) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
13) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
14) оцінює науково-педагогічну діяльність факультетів та науково-дослідних інститутів, педагогічну діяльність коледжів;
15) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
16) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
17) має право вносити подання про відкликання Ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу – Загальними зборами Університету;
18) ухвалює рішення про рекомендацію до друку підручників, посібників, збірників наукових праць, монографій та інших видань;
19) заслуховує звіти деканів факультетів, керівників інших структурних підрозділів;
20) ухвалює рішення про відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій;
21) ухвалює рішення про присвоєння на підставі відповідних положень почесних звань почесний доктор Університету, Заслужений Професор Карпатського університету та інших почесних звань Університету;
22) ухвалює рішення про рекомендацію кандидатур працівників Університету для присвоєння почесних звань і нагород;
23) ухвалює рішення про рекомендацію або підтримку кандидатур на обрання членами-кореспондентами, академіками Національної Академії Наук України, галузевих, відомчих та зарубіжних Академій;
24) розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до Статуту.
2.2. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів, Українській Богословській Академії. Склад відповідних вчених рад формується на засадах, визначених частинами третьою і четвертою статті 36 Закону України «Про вищу освіту».

3. Склад Вченої ради Університету.
3.1. Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради Університету. До складу Вченої ради Університету входять за посадами: Ректор Університету, проректори, декани факультетів, директори коледжів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівник органу самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету – голова первинної профспілкової організації викладачів та співробітників, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот визначених Статутом Університету.
3.2. Вибори до складу Вченої ради Університету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
3.3. До складу Вченої ради входять не менше як 75 відсотків наукових, науково-педагогічних працівників Університету і не менше як 10 відсотків – виборних представники з числа студентів.
3.4. Виборні представники з числа працівників Університету обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу – Загальними зборами Університету − за поданням Конференції структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

4. Організація роботи Вченої ради Університету та підготовка засідань.
4.1. Вчена рада Університету реалізує свої функції шляхом проведення засідань. Засідання є черговими та позачерговими. Засідання Вченої ради Університету можуть бути урочистими.
4.2. Вчена рада Університету проводить засідання за загальним правилом у будівлі центрального корпусу Університету в Актовому залі (м. Ужгород, вулиця Гойди, 4).
4.3. Чергові засідання Вченої ради Університету скликає голова Вченої ради щомісяця (крім канікулярної перерви), як правило, в останню п'ятницю місяця.
4.4. Оголошення про час, місце проведення засідань Вченої ради Університету і проект порядку денного розміщується на офіційному веб-сайті Університету. Відповідальною особою за оголошення інформації про засідання Вченої ради є учений секретар.
4.5. Засідання Вченої ради Університету є відкритими, крім випадків, установлених цим Положенням.
4.6. Закриті засідання Вченої ради Університету для розгляду окремо визначених питань можуть проводитися за рішенням Вченої ради.
4.7. Члени Вченої ради Університету зобов'язані брати участь у чергових та позачергових засіданнях Вченої ради та працювати в комісіях Вченої ради.
4.8. На засідання можуть запрошуватися представники факультетів, Української Богословської Академії, працівники Університету, представники студентства, громадських організацій, засобів масової інформації, особи, стосовно яких розглядається питання щодо присвоєння вченого звання або обрання на посаду.
4.9. Реєстрація членів Вченої ради Університету, що беруть участь у засіданні, здійснюється ученим секретарем до початку засідання.
4.10. Засідання Вченої ради Університету ведуться державною мовою.
4.11. Позачергові засідання Вченої ради Університету проводяться для вирішення питань, визначених Статутом Університету. Дата, час і місце проведення позачергових засідань визначаються головою Вченої ради Університету.
4.12. Чергові засідання Вченої ради Університету проводяться відповідно до Плану роботи Вченої ради на навчальний рік, що затверджується на засіданні Вченої ради.
4.13. Чергові засідання Вченої ради Університету проводяться згідно з порядком денним, який формує учений секретар відповідно до календарного плану роботи Вченої ради.
4.14. Порядок денний включає, як правило, відповідні розділи:
1) основні питання (у т.ч. планові доповіді, повідомлення, кадрові питання);
2) поточні питання (розглядаються у різному).
4.15. Порядок денний чергового засідання доводиться ученим секретарем персонально до кожного члена Вченої ради Університету не пізніше ніж за 1 день до засідання. Про зміни до порядку денного засідання інформує голова Вченої ради при відкритті засідання.
4.16. Голова Вченої ради на засіданні повідомляє членів Вченої ради Університету про присутніх на засіданні Вченої ради, запрошених осіб.
4.17. Підготовка планових питань на чергові засідання Вченої ради Університету здійснюється ученим секретарем Вченої ради.
4.18. Документами, які готуються для слухання Вченою радою Університету з основних питань є: довідка, додатки до неї; проект ухвали Вченої ради; висновок про рекомендацію Вченій раді розглянути питання, якщо воно попередньо не було включено до Плану роботи Вченої ради Університету.
4.19. Планові питання виносяться на обговорення Вченою радою Університету лише після попереднього розгляду або погодження з Ректором Університету.
4.20. Учений секретар Вченої ради Університету забезпечує розсилання електронною поштою проектних матеріалів до чергового засідання Вченої ради Університету членам Вченої ради на офіційні електронні скриньки структурних підрозділів. Керівники структурних підрозділів забезпечують передачу цих матеріалів членам Вченої ради − виборним представникам від відповідних підрозділів.

5. Проведення засідань Вченої ради Університету.
5.1. Вчена рада Університету є правомочною, якщо в її засіданні бере участь не менше 2/3 складу.
5.2. Підставою для відсутності члена Вченої ради Університету на засіданні можуть бути такі причини: виконання ним доручення Вченої ради, відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка, а також інші поважні обставини. Інформація про неможливість членом Вченої ради взяти участь у засіданні надається ученому секретарю Вченої ради за один день до засідання.
5.3. У разі відсутності з поважних причин члена Вченої ради Університету, який входить до її складу за посадою, на засіданні Вченої ради Університету його повноваження з правом голосу представляє його заступник або особа, яка призначена тимчасово виконувачем обов'язків.
5.4. Засідання Вченої ради відкриває, веде та закриває головуючий – голова Вченої ради Університету.
5.5. Головуючий на засіданні Вченої ради Університету:
1) дотримується положень Статуту Університету, цього Положення і вживає заходів щодо їх дотримання усіма присутніми на засіданні;
2) повідомляє про кількість членів Вченої ради, відсутніх на засіданні з поважних причин;
3) відкриває, веде та закриває засідання;
4) надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного доповідаючого;
5) організовує розгляд питань відповідно до цього Положення;
6) оголошує результати голосування та прийняте рішення;
7) здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.
5.6. Головуючий на засіданні Вченої ради має право:
1) вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;
2) об'єднувати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного;
3) підсумовувати обговорення питань;
4) ставити уточнюючі запитання доповідаючому;
5) зачитувати або доручати одному з проректорів озвучувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;
6) здійснювати інші повноваження з метою ефективного проведення засідання.
5.7. Вчена рада Університету на початку засідання приймає порядок денний. Для відхилення питання, запропонованого проектом порядку денного необхідна абсолютна більшість голосів членів Вченої ради.
5.8. Процедура обговорення питань на засіданні Вченої ради включає:
1) доповідь члена Вченої ради з питання, що обговорюється, запитання доповідачеві та відповіді на них;
2) виступи членів Вченої ради;
3) виступи запрошених, якщо це передбачено процесом попередньої підготовки питання.
5.9. Пропозиції членів Вченої ради щодо редакції текстів проектів документів, висловлені під час обговорення і які приймаються Вченою радою, документуються ученим секретарем і враховуються в остаточній редакції тексту документу.
5.10. Орієнтовна тривалість обговорення питання визначається відповідно до порядку денного, регламент для доповіді та співдоповіді, а також для виступів членів ради в обговоренні питання уточнюється на засіданні і затверджується відкритим голосуванням.
5.11. Рішення Вченої ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Положенням.
5.12. Відкрите голосування здійснюється шляхом підняттям руки.
5.13. Таємне голосування здійснюється шляхом подачі бюлетеня.
5.14. Якщо спосіб голосування не визначений нормативними документами або Статутом Університету, Вчена рада приймає процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування.
5.15. Контроль за проведенням таємного голосування здійснює лічильна комісія, яка обирається з членів Вченої ради відкритим голосуванням.
5.16. Голова лічильної комісії доповідає про результати таємного голосування, які заносяться до протоколу. Протокол лічильної комісії підписується всіма членами комісії і затверджується після оголошення результатів Вченою радою шляхом відкритого голосування.
5.17. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету, крім випадків, передбачених Статутом і чинним законодавством.
5.18. Рішеннями Вченої ради є ухвали, резолюції, звернення, заяви, а також процедурні та інші рішення, що заносяться до протоколу засідань Вченої ради.
5.19. Протокол засідання Вченої ради підписується головою (у передбачених випадках – головуючим) та секретарем Вченої ради.
5.20. Рішення Вченої ради, прийняті в установленому порядку, вводяться в дію рішеннями ректора. Накази ректора, якими вводяться в дію рішення Вченої ради, доводяться персонально до особи, відповідальної за виконання відповідного рішення. Рішення Вченої ради з основних питань порядку денного розміщуються на офіційному сайті Університету.
5.21. Протоколи засідань Вченої ради з відповідними матеріалами зберігаються в ученого секретаря, після чого у встановленому порядку передаються до секретаріату Університету. Протоколи засідань Вченої ради підлягають постійному зберіганню в архіві Університету.

6. Прикінцеві положення.
6.1. Зміни і доповнення до даного Положення у разі потреби можуть вноситися рішенням Вченої ради Університету.
6.2. Положення набирає чинності з моменту його затвердження Ректором Університету.

Положення розглянуто і схвалено на засіданні Вченої ради

Карпатського університету імені Августина Волошина.

Протокол № 5 від 22.12.2014 року.

Положення про Вчену раду Карпатського університету імені Августина Волошина

Останнє оновлення: Понеділок, 25 квітня 2016, 10:11

Директор Ужгородського гуманітарно-економічного коледжу

bednmБедь Наталія Михайлівна,

доктор філософських наук, доцент.

Останнє оновлення: П'ятниця, 27 листопада 2015, 12:20

Директор науково-дослідного інституту богослов’я, філософії та аналітики

artyomovaАртьомова Майя Георгіївна,

доктор філософських наук, професор,

академік Міжнародної академії богословських наук.

Останнє оновлення: П'ятниця, 27 листопада 2015, 12:35

Відділ кадрів

 DSC0002Відділ кадрів разом з керівниками підрозділів університету забезпечує добір і правильне розміщення, використання кадрів науково-педагогічного, наукового, адміністративно-управлінського, інженерно-технічного, навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу згідно з їх освітніми та діловими якостями. Організовує облік особового складу, звітність про нього та зберігання встановленої документації.

Відділ кадрів у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади України, Статутом університету, наказами й розпорядженнями ректора.

Відділ кадрів бере участь в організації роботи атестаційних та конкурсних комісій університету. Веде прийом громадян з питань прийому, переводу, звільнення та інших питань, які стосуються трудової діяльності.

 

Працівники

Полажинець Марія Володимирівна

Посада: Завідувач 

Останнє оновлення: Четвер, 28 січня 2016, 10:18

175212112020

155201112020
dist osv UPD3  kau adv 2020

uzgek adv 2020

Періодика pq main

Публікації

  • 1
  • 2
  • 3
Вакцина проти раку вже повністю готова до клінічних випробувань на людях

Вакцина проти раку вже повністю готова до клінічних випробувань на людях

26 листопада 2020

Вакцина проти раку продемонструвала обнадійливі результати під час досліджень на тваринах. Тож тепер вона повн...

Сепаратний договір між УГА і армією Денікіна

Сепаратний договір між УГА і армією Денікіна

17 листопада 2020

17 листопада 1919 року в Одесі делегація Української Галицької Армії уклала договір з представниками Добр...

Базарська трагедія. Котовський і червоні проти петлюрівців

Базарська трагедія. Котовський і червоні проти петлюрівців

17 листопада 2020

21 листопада 1921 року 359 полонених, у тому числі й поранених, вивели за село, зачитали постанову “п’ятірки” ...

365 днів. Наша історія. 17 листопада. Як українці почали годувати чужу армію, а гетьман з Полтавщини назвався холопом московського царя

365 днів. Наша історія. 17 листопада. Як українці почали годувати чужу армію, а гетьман з Полтавщини назвався холопом московського царя

17 листопада 2020

17 листопада між гетьманом Іваном Брюховецьким, який народився на Полтавщині, і послами царя Московії були під...

Українська Вільна Академія Наук – історія виникнення головного наукового осередку емігрантів

Українська Вільна Академія Наук – історія виникнення головного наукового осередку емігрантів

16 листопада 2020

У XX столітті українці, гнані з рідних земель і змушені оселятися за кордоном, створили чимало наукових інстит...

Арешт В'ячеслава Чорновола

Арешт В'ячеслава Чорновола

16 листопада 2020

15 листопада 1967 року у Львові був арештований журналіст і правозахисник В'ячеслав Чорновіл. Звинувачени...

План «Шатун» 1918-го: федерація з Росією та антигетьманське повстання

План «Шатун» 1918-го: федерація з Росією та антигетьманське повстання

16 листопада 2020

У середині листопада 1918 року гетьман Павло Скоропадський несподівано для багатьох проголосив федерацію з Рос...

Повстання та громадське самоврядування в селі Турбаї

Повстання та громадське самоврядування в селі Турбаї

16 листопада 2020

Яскравим взірцем здатності української нації до самоорганізації було повстання в Турбаях. Нащадки козаків прог...

Академія, яку заснував Скоропадський

Академія, яку заснував Скоропадський

16 листопада 2020

У жовтні 1941 року в зайнятому німцями Києві здійснюється спроба відновити діяльність Української Академії нау...

День в історії - народився історик Дмитро Антонович

День в історії - народився історик Дмитро Антонович

16 листопада 2020

Син відомого українського історика Володимира Антоновича.

Західно-Українська Народна Республіка

Західно-Українська Народна Республіка

16 листопада 2020

13 листопада 1918 року Українська Національна Рада у Львові затвердила «Тимчасовий основний закон про дер...

Іван Котляревський кинув виклик Російській імперії. Його творчість актуальна і в нинішній війні

Іван Котляревський кинув виклик Російській імперії. Його творчість актуальна і в нинішній війні

15 листопада 2020

Відомий вислів французького філософа Ернеста Ренана: «Нація – це щоденний плебісцит». А ще цей мислитель писав...