До 1 липня запустять ковідний сертифікат, який спонукатиме не займатися самолікуванням

МОЗ оп­рацьовує впро­вад­ження ко­від­них сер­ти­фі­ка­тів — це ро­бо­ча наз­ва внут­рішнього до­ку­мен­та, який міс­ти­ти­ме да­ні про вак­ци­на­цію, про зроб­ле­ні не­га­тив­ні ПЛР-тес­ти або оду­жан­ня від COVID-19. До­ку­мент роз­робля­ють з ура­ху­ван­ням ви­мог Digital Green Certificate Єв­ро­ко­мі­сії та Smart Vaccination Certificate ВО­ОЗ. Його ме­та — віль­не та без­печне пе­ре­су­ван­ня гро­ма­дян під час пан­де­мії ко­ро­на­ві­ру­су. Да­ні вно­си­ти­муть че­рез елек­трон­ну сис­те­му охо­ро­ни здо­ров’я, а сам сер­ти­фі­кат мож­на бу­де от­ри­ма­ти у лі­ка­ря або зге­не­ру­ва­ти у до­дат­ку чи пор­та­лі «ДІЯ». Про це й­деться на сай­ті МОЗ.

До впро­вад­ження ко­від­них сер­ти­фі­ка­тів ук­ра­їн­ці, яким зро­би­ли дві до­зи щеп­лення, змо­жуть от­ри­ма­ти за їх за­пи­том і за пот­ре­би пред’яв­лення при пе­ре­ти­ні дер­жавно­го кор­до­ну па­пе­ро­ве Між­на­род­не сві­доц­тво про вак­ци­на­цію, яке на­ра­зі є чин­ним.

Мі­ністр охо­ро­ни здо­ров’я Мак­сим Сте­па­нов роз­по­вів, що до­ку­мент пла­ну­ють роз­ро­би­ти в най­ко­рот­ші тер­мі­ни і він мо­же зап­ра­цю­ва­ти вже з 1 лип­ня.

— Вва­жаю, що нам це тре­ба за­пус­ка­ти все­ре­ди­ні кра­їни в мак­си­маль­но стис­лі тер­мі­ни, як­що не в чер­вні, то щоб із 1 лип­ня він у нас на пов­ну зап­ра­цю­вав, — на­го­ло­сив мі­ністр під час внут­рішньої пре­зен­та­ції. — Ми зна­ємо, які по­тен­цій­но да­ні бу­дуть вно­си­ти в ко­від­ні сер­ти­фі­ка­ти в єв­ро­пей­ських кра­їнах, нав­ко­ло чо­го три­ває дис­ку­сія. Моє ба­чен­ня — нам тре­ба да­ва­ти мож­ли­вість внес­ти всі не­об­хідні да­ні, ро­би­ти свій ук­ра­їнсь­кий сер­ти­фі­кат, який по­тім бу­де ін­тегро­ва­ний з сер­ти­фі­ка­та­ми ЄС.

За сло­ва­ми Сте­па­но­ва, за­пуск внут­рішнього ко­від­но­го сер­ти­фі­ка­та бу­де суп­ро­вод­жу­ва­ти­ся пев­ни­ми пе­ре­ва­га­ми для його влас­ни­ків. У та­кий спо­сіб ук­ра­їн­ці бу­дуть за­ці­кав­ле­ні в то­му, щоб пе­ре­ві­ря­ти­ся на ко­від за пер­ших же сим­пто­мів і не зай­ма­ти­ся са­мо­лі­ку­ван­ням.

— Як ви зна­єте, у нас є проб­ле­ма са­мо­лі­ку­ван­ня. Є ве­ли­ка кіль­кість лю­дей, про яких ми не зна­ємо — хво­рі­ли во­ни на COVID-19 чи ні. Як­що у них бу­ла лег­ка фор­ма хво­ро­би, во­ни си­ді­ли вдо­ма, не хо­ди­ли до лі­ка­ря і не ро­би­ли тес­ти. Як­що бу­де внут­рішній сер­ти­фі­кат, який да­ва­ти­ме від­по­від­ні пе­ре­ва­ги за на­яв­ності зроб­ле­них тес­тів, — це бу­де як до­дат­ко­вий сти­мул не зай­ма­ти­ся са­мо­лі­ку­ван­ням, — вва­жає мі­ністр.

Джерело: denzadnem.com.ua